VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí ubytovania zvieraťu (ďalej len "Zmluva") uzatvorenej medzi Marcelou Válkyovou, Hotel pre mačky, psov a drobné domáce zvieratá, Stoličná 151/33, 925 23 Jelka (ďalej len „Hotel“) a majiteľom zvieraťa (ďalej len „Klient“). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a platia v plnom rozsahu, pokiaľ si Hotel a Klient nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak. Zmeny v dohodách alebo ich zrušenie musia byť potvrdené obidvomi zmluvnými stranami.

 

II.

Spôsob objednania ubytovania

Objednávku predkladá Klient Hotelu osobne, telefonicky alebo elektronicky. Objednávka musí obsahovať tieto údaje:

- meno a priezvisko klienta, telefonický kontakt,

- dátum začiatku a konca ubytovania, druh ubytovania - v interiéri/exteriéri,

- stručný popis zvieraťa - rasa, pohlavie, vek ...

- požiadavku zabezpečenia potravy Hotelom, ak ju Klient vyžaduje, špeciálne požiadavky na starostlivosť o zviera.

Všeobecne platí, že nepotvrdená objednávka nie je záväzná. Potvrdenie objednávky - informáciu o rezervácii termínu ubytovania - dostane Klient do 48 hodín od jej doručenia. Objednávka, rezervácia a zrušenie rezervácie je bezplatné.

 

III.

Uzatvorenie Zmluvy, prevzatie/odovzdanie zvierat

Zmluva sa uzatvára písomne spravidla v deň ubytovania zvieraťa. Zmluva zaväzuje Hotel až po jej podpísaní obidvomi zmluvnými stranami. Údaje v Zmluve sú pre obe zmluvné strany záväzné.

Prevzatie a odovzdanie zvierat prebieha od 7.00 do 9.00 a od 16.00 do 22.00 hod. V inom čase je možné zviera priniesť/vyzdvihnúť len po predchádzajúcej dohode s Hotelom.

 

IV.

Ubytovanie zvierat

1.         Hotel ubytuje zviera podľa požiadavky Klienta vo vnútorných/vonkajších priestoroch Hotela.

2.         Ubytovanie je nutné vopred objednať, objednávka ubytovania je bezplatná. Bez rezervácie ubytovania Hotel ubytuje zviera, len ak má voľnú kapacitu ubytovania.

3.         Podmienkou ubytovania zvieraťa je platné očkovanie proti besnote a infekčným ochoreniam.

4.         Hotel si vyhradzuje právo zviera neubytovať, ak nemá platné očkovanie proti besnote a infekčným chorobám; vykazuje známky akútneho ochorenia; je rujné alebo sa správa agresívne.

 

V.

Potrava a pitný režim

Potravu zvieraťa zabezpečuje Klient, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Hotel je povinný nespotrebovanú potravu zabezpečenú Klientom vrátiť Klientovi pri ukončení ubytovania zvieraťa. Hotel je povinný dodržiavať pokyny Klienta ohľadom stravovania zvieraťa, najmä dodržiavať druh potravy, na ktorú je zviera zvyknuté, čas kŕmenia a poskytovať neobmedzený prístup k čistej pitnej vode.

 

VI.

Cena ubytovania a platba

Cenník ubytovania Hotel uverejňuje na výveske v Klientovi prístupnej časti hotela a na internetovej stránke hotela, www.hotel-macky-psi.sk . Za jeden deň ubytovania sa považuje každých začatých 24 hodín.

Za predĺženie ubytovania bez prechádzajúceho súhlasu Hotela sa platí jednorazový poplatok 10,- EUR.

Klient je povinný uhradiť cenu ubytovania poskytovateľovi služby najneskôr pri ukončení ubytovania zvieraťa. Hotel si vyhradzuje právo požadovať úhradu ubytovania alebo jeho časti vopred.

 

VII.

Choroba/zranenie zvieraťa počas ubytovania

Hotel sa zaväzuje počas ubytovania zabezpečiť zvieraťu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Cenu za ošetrenie je Klient povinný Hotelu nahradiť v plnej výške. Odkladnú starostlivosť je Hotel povinný vopred prerokovať s Klientom. V prípade nesúhlasu Klienta s vykonaním odkladnej starostlivosti Hotel nenesie zodpovednosť za následky na zdraví a živote zvieraťa.

 

VIII.

Ručenie v prípade vzniku škody

Klient ručí za všetky škody, ktoré Hotelu spôsobilo ním vlastnené zviera, a tieto škody Hotelu nahradí v plnej výške. Hotel ručí za škody spôsobené na majetku Klienta prinesenom do Hotela, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina Hotela, v žiadnom prípade však neručí za zranenia, ibaže by Hotel konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne. Hotel neručí za prípadnú graviditu zvieraťa, ak Klient neupozornil na prebiehajúcu ruju mačky/sučky a nevyžiadal si vopred súhlas Hotela s ubytovaním zvieraťa v ruji.

 

IX.

Odstúpenie od zmluvy

Klient je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez úhrady storno poplatkov, avšak o odstúpení od zmluvy je povinný informovať Hotel najmenej 24 hodín vopred, pričom je Klient povinný dohodnúť sa s Hotelom na termíne a čase vyzdvihnutia zvieraťa. Hotel je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, ak ubytované zviera, vyššia moc alebo iné mimoriadne okolnosti, za ktoré Hotel nezodpovedá, spôsobia nemožnosť splnenia zmluvy, o odstúpení od zmluvy je Hotel povinný bezodkladne informovať Klienta, pričom je Hotel povinný do doby vyzdvihnutia zvieraťa Klientom zaistiť zvieraťu bezpečie.

 

X.

Ostatné ustanovenia

V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto v ostatných ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť týchto VOP. Podpísaním Zmluvy Klient potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP. Hotel je oprávnený kedykoľvek aktualizovať VOP. V prípade zmeny VOP počas zmluvného vzťahu sa zmluvný vzťah riadi znením VOP platným v čase uzatvorenia Zmluvy. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. júla 2017.